Samstag, 6. August 2011

Meditative...chapkrebulni


martosulebis qveyanaSi vcxovrob.
Tavidan sasacilod meCveneboda Sesvenebaze eulad moxetiale adamianebi.
sadac ar wavedi, yvelgan iyvnen.
parkebSi, quCebSi, kafeebSi. Tvalyurs vadevnebdi da mikvirda, Tu ratom iyvnen marto.…nuTu megobrebi ar hyavT, rom erTad iaronTqo?
vakvirdebodi, maT Cafiqrebul gamometyvelebs. dadiodnen, an isxdnen da ufrTxildebodnen wminda, Tavisufali drois erT saaTs. adamiani SeiZleba iyos Chafiqrebuli, magram sainteresod Chafiqrebuli.
aq Chafiqrebuli adamianebis 80% sxvanairad Chafiqrebulia.
aris kategoria CafiqrebulTa, romlebic imitom arian Cafiqrebuli, rom eSiniaT samsaxuri ar dakargon.…aqedan gamomdinare dgeshi 15 saaTs muSaoben da bossebs ukanalSi uZvrebian.
aseve arseboben “ggonia gismens, magram sxvagan dafrinavs” Chafiqrebulnic, es kategoria yvelaze metad magizianebs.
sacodavad Cafiqrebulnic arian, ubralod eqsistencis minimumze misulebi da  “ ra gveSveleba momavalSi” Cafiqrebulni.
zogierT maTgans is erTi saaTic ar aqvs. 30 wuTi da isic gaqceuli 30 wuTi. 
am qveyanaSi dro didad ifasebs Tavs, saqarTvelosgan  gansxvavebiT.

zogjer vfiqrob aq, rom imdeni dro mqondes ramdenic saqarTveloSi mqonda netav ras vizamdiTqo?!
pasuxic vici.
vici rasac vizamdi. im raRaceebs gavakeTebdi, rasac exla udroobis gamo ver vakeTeb.
davubrundebi exla im martosulebs, romlebzec adre Cemeburi warmodgenebi mqonda.
es warmodgena icvleboda Tveebis da wlebis ganmavlobaSi da sabolood Chamoyalibda iseve, rogorc odesgac me chamovkalibdi...anu martosulad gadaviqeci. 
mec Cafiqrebuli gavxdi, magram jerjerobiT sainteresod Cafiqrebuli, radgan me is problemebi ar mawuxebs.
samsaxuri mSvenieri maqvs, yovelgvari stresis gareSe. eqsistencis zRvarzec ar var da arc sacodavad Cafiqrebuli var am etapze.
me ubralod Cafiqrebuli var. vtkbebi im erTi saaTiT da saxezec albaT sxva gamometyveleba maqvs, rodesac parkSi marto vzivar, tbis piras.
marTalia, SeiZleba sxvebi, sxvanairad fiqroben Cemze, maram darwmunebuli var aseT rameebze dafiqrebis dro ar aqvT.
Suadgis oris naxevridan, samis naxevramde vzivar parkSi, Tu kargi amindia da vewevi. Zogjer vkiTxulob, magram parkSi kiTxva ar miyvars. iq ubralod vzivar da arafers vakeTeb. vakvirdebi CemsaviT martosulebs da vtkbebi arafris keTebiT. 
sakiTxavad ki, erT patara wignebis magaziaSi davdivar xolme. gamorwyuli erTi saaTiT mival, davewafebi Cems mitanil wigns da viTiSebi yvelafrisgan.
zogjer vfiqrob, wignebis maRaziaSi Cemive wignebiT ratom mivdivarTqo, magram ar vpasuxob xolme. ideaSi imitom, rom Cemi wigni mirCevnia imaT wignebs. iq ubralod atmosfero momwons.
daaxloebiT erT weliwadSi “afdeiTs” gavakeTeb da vnaxoT Cemi Cafiqrebuloba romel etapze iqneba.
p.s.
aba moyeviT vin rogori “Cafiqrebuli” xarT.

1 Kommentar:

  1. mec maqvs erti aseti adgili sadac chafiqrebli shevdivar xolme. zogjer mgonia veravin mamchnevs, arada dzalian xalxmravali adgilia - bevri martosuli ikris ertad tavs. mec chemi sakitxavi mimaqvs da kitxvas rom vickeb mgonia cqrebi, sakutar tavs vegar vxedav, danarcheni martosulebi ki ert did nacrisfer masad gadaiqcevian xolme da sadgac "background"-shi guguneben ragacas ....

    es posti rom cavikitxe mominda ert qalaqshi gvecxovra, shesvenebis erti saati ertad gagvetarebina xolme, sainteresod chafiuqrebulebs.

    AntwortenLöschen

Feel free!