Dienstag, 5. Juni 2012

auBaliIntro

es posti ertxel tsameshala da chemda sabednierod saxlshi word-fileshi agmovachine.
anu, tavidan vpostav.
rogorc tsina postshi avgnishne, didi mogzauroba iko kars momdgari, romelmac tsarmatebulad, cxlad da lamazad chaiara.
imisatvis, rom tanmimdevroba davicva, vecdebi fotoebis meshveobit agvidgino mexsierebashi jer kidev cincxali kadrebi. anu, es savaraudod saintereso posti iqneba.

"Destination Bali"
indoneziis ertaderti aramusulmanuri kundzuli..." sagzao qaosis dedaqalaqi"..."demonebis tavshesapari" "samotxe dedamitsaze"..."mtsvane samotxe"...is metaporebi da faqtebia, rac aqamde am kundzulis shesaxeb msmenia.
kuala lumpurshi chaprenisas (simartle gitxrat, aqamde am qalaqis teritoriuli mdebareobis azrzec ki ar vikavi) shevigrdzeni is tropikuli hava, romelmac momavali sami kviris ganmavlobashi gamanebivra.
minda agvnishno, rom sinotivit da "chaxutuli sicxit", titkos mshobliuri dasavlet saqartvelos havas mivamsgavse.
aeroportis ert-erti gasasvlelidan, adgilobriv junglebshi movxvdi. chanchqerebi, cxovelta, frinvelta da qvetsarmavalta "Jungle Boogies" shesrulebac ertob saintereso iko.

P.S. chemnair uvictatvis, bai the wei, Kuala Lumpuri malaiziis dedaqalaqi kopila :)

18 saati haershi, arc tu ise mkvleli agmochnda, rogorc megona. garda imisa, rom kvela qunti, mkesi da kiduri mtkioda jdomisgan, kvelaperi rigze iko. 5 jeradi kvebis, sauketeso filmebis da francois Saganis meshveobit, gadavitanet.
(T) ar vici mravlobitshi vtsero imitom, rom stefani da me vikavit, tu mxolobitshi, radgan chemi blogia.
.......Think!
Mogzauroba samxretit davitsket. dasatskisshive gadavtskvitet, ert sastumroshi ar davkovnebulikavit da rac sheidzleba meti gvenaxa. shesabamisad, kovel 3-4 dgeshi vicvlidit sastumroebs (vilebs) sxvadasxva qalaqebshi.

postis datskebamde, "breinstormingi" gavakete, radgan im kvelapris asagtserad da gadmosacemad, albat erti tsignis datsera sheidzleba. vecdebi aqcenti im emociebze gadavitano, ramac didi shtabejdileba moaxdina.

Uluwatu
Kuta
Seminyak
Ubud
Candidasa
es is adgilebia sadac sastumroebi aviget, ise ufro meti vimogzauret.

ULUWATU=La Casa del Serfero. sxva qalaqebtan shedarebit sitsknarea da dziritadad mopedebze amxedrebul, saocari garegnobis mqone, garujul, naxevrad-shishvel avstralielebs tu gadaatskdeba kaci. "Surfboardi" kvela matganis "achechoris" tsarmoadgens. (sorry bichol) :)
ise germrielad serfingobdnen, "siuper dangerous" talgebze, rom pirze nertskvi moadgeboda kacs da kalsac :) statistikis mixedvit, uluwatushi kvelaze sashishi talgebia, radgan okeanis pskeri dziritadad marjnis xalichebit aris mopenili da marjanze tavit dacema, mogvexseneba, arc tu ise saxarbielo ram aris. aqedan gamomdinare, stefanic tavs ikavebda da mxolod specialuri tsklis miqcevis, kalendris mixedvit serfingobda.
sastumro, lamazi da ketilmotskobili iko. rom ara mezoblis mamali, romelic 5 dgis ganmavlobashi, kovel gamit jojoxetshi mamogzaurebda, magram ver mivartvi...qursacobebis tskalobit.
Uluwatushi ramdenime dge davkavit da Kuta-sken gavemgzavret. manqanis tarebas aravis vurchev. arc mopedis da arc motocikletis. velosipedze zedmetia saubari.
nacnobebis rchevit, mdzgoli avikvanet, romelic 8 saati dgeshi, sadgac 400 000 rupiis sanacvlod gvemsaxura. (40 evromdea).

How uncool! :)

KUTA=Sagijeti
chemi tvalsazrisit Kuta is adgilia, romlis unaxaobac, didi danaklisi ar ikneba balize kopnisas, magram ra tkma unda Kutis gareshec ar gamodis. rac ar unda ecado, mainc moxvdebi ik.
am qalaqshi tavmokrilia kvela rjulis da modgmis tsarmomadgeneli.
"ajabsandali" qalaqia mokled, rom vtqva.
chemi daskvna kutas taobaze: es aris kvelaze cudi qalaqi, kvelaze tavmomabezrebeli adgilobrivi mosaxleobit.
ertismxriv dzalian gamagizianebelia mati saqcieli, meoresmxriv garkveuli mizezebis gamo ganicada am erma mutacia da gaxda iseti, rogorebic dgesdgeobit arian. uagres gachirvebashi da siduxchireshi cxovroben.
chvens xalxsac uchirs, magram chven, mattgan gansxvavebit amayni vart.
kuchashi, kovel gamvlels ar vexvetsebit, movidnen da rame iyidon. arc kovel gamvlels vesalmebit da vabezrebt tavs piraduli shekitxvebit.
natskveti, originali textidan: "helooo!, hau ar iuuu? Masaaaz?!...ortsutiani pauzis shemdeg..."wer ar iu frooom? wer ar iu goiiiing?"
es texsti, gadacharbebis gareshe, dgeshi 30jer. gaachnia, garet ramden xans gacherdeba kaci.
iko dgeebi, adgilobrivebis gamo garet gasvla mezareboda da sastumroshi vrchebodi.
fsiqiuri tramvebis mosashusheblad wellnesis mona gavxdi. amdeni dro spashi rogorc ik, cxovrebashi arasdros gamitarebia.

mokled locals suck!

SEMINYAK="Sveckoba"
Kuta-sgan gansxvavebit, shedarebit sitsknarea. mosaxleoba akac tvins burgavs, magram...
amas garda kvelaze kargi dros tarebaa sagamoobit plajze. gansakutrebit lamazi mzis chasvla, sakaipo butikebi, restornebi, shavi qvisha (rac ishviatia balize) da monstruli talgebi.
maxsovs, rogori gaocebuli saxit videqi da vukurebdi chems tsinashe agmartul talgebis umagles kedels. tsxovrebashi amodena talgebi arasad menaxa, tsknars- chamouvardeba, magram atlantikis okeanes bevrad agemateba. videqi da gaocebisgan xmas ver vigebdi.

Daamn!

UBUD="xelovneba"
mtsvane, lurjtan ertad chemi sakvareli feria. is amshvidebs da adamianis fsiqikis harmoniaze zrunavs.
rogorc vici daaxloebit asamde, tu meti mtsvane feri arsebobs. amat umetesobas ubudshi tsavatskdi. muqi, gia, kashkasha, neon-mtsvane...
chemi tvalsazrisit iq kvelaze lamazi vegetaciaa, mtels balize. giganturi xeebi, romelta simagles tvals ver aatsvden. tsarmoidginet epizodebi "avataridan". aseve avatariseuli fochebiani "sicocxlis xe".
tvalutsvdeneli xevebi, romlebic chveulebrivi samanqano da fexitmosiaruleta quchebis paralelurad gvxvdeba.
"hoi saocrebav!"
sastumro, ulamazes brinjis plantaciashi iko chadgmuli da sulieri simshvide "vedro larad" sauzmis meniushi.
arc "nervebi"s, xelmisatsvdom pasebshi shovna tsarmoadgenda depizits .

ra tkma unda movimarage.

CANDIDASA="simshvide"
am teritoriam, dziritadad mkvintavebs shoris, okeaneshi arsebuli, ulamazesi marjnis xalichebit da feradi binadrebit gaitqva saxeli.
ise, samotxiseuli sitsknarea da dasasveneblad sauketeso archevania.
tumca, chven ukve iseti dasvenebulebi vikavit, rom ikaurma sitsknarem tsota ar ikos chkuase agvtsia.
Candidasashi 3 dge gavcherdit da ik mivxvdi, ra iko dasvneba.
bavshvobashi, qobuletshi da batumshi visvenebdi xolme zapxulobit. krmobashi mshoblebtan, "teenagerobashi" megobrebtan ertad. 10 dgiani "dasvenebis" shemdeg, iseti daglili vbrundebodi mshobliur "Kuteisshi", rom regeneraciistvis 2jer 10 dge mchirdeboda.
es ise.

Jatiluwih="brinji"
ar shemidzlia es ulamazesi adgilia ar gavixseno. mis shesaxeb bevri ram msmenia da dzalian mindoda iq moxvedra. sakmaod shori iko kvela im adgilebidan, sadac chven vikavit, magram mainc tsavedit. arc vinanet. ulamazesi brinjis plantaziebi da ze mtsvane xedebi. namdvilad girda 3 saatiani gzidan gadaxveva iq mosaxvedrad.
chemi azrit balis asoziazia blinjis plantaziebia da mat unaxavad am kundzulis datoveba didi shecdoma iqneboda.
bolo "stay"d isev SEMINYAK="Sveckoba" ze shevacheret archevani da Candidasadan 2 saatiani mgzavrobis shemdeg, kundzulis dasavlet sanapiros davubrundit.
lamazi vila aviget, romelshic, xmamagali natqvami ar gamomiva da mtels balize ert-erti sauketeso mzareuli kavdat. iset gemriel kerdzebs amzadebda, rom sasauzmod, sasadilod da savaxshmod sastumroshi movdiodit, piris chatkbarunebis "smailit".
martalia, "kvelaperi oqro ar aris, rac brtskinavs", es vilas sheexeba, magram gamostoreba koveltvis sheidsleba.
meore dgesve agmovachine, rom chveni vilis arxiteqtors, dagegmarebis dros edzina da chven, bevri mcdari konstrukciis msxverplni gavxdit. magalitad: arastori ganateba, ukondencionero sasadilo otaxi, damchknari orxidea sadzinebelshi da ase shemdeg.
arc vacie da arc vacxele, es kvelaperi da kidev mravali "Guest Letter"ze, romelshic chveulebriv karg ragaceebs tseren, gadavitane da personals, tavazianad vtxove menegeristvis gadaeca.
manac ar daakovna da ugemrielesi dzgvenit da chemi tserilit xelshi gamogvecxada.
bodishi moixada am kvelapristvis...kashkasha naturebi daamontajebina, orxideebi gamocvala da radgan kondencioneris montaji, logistikur problemebtan iko dakavshirebuli, gvtxova am ukanasknelze tvali dagvexucha da ventilatorebi chaadgmevina.
5dan 4 varskvlavi mas!
Seminiakit chemi mogzauroba dasasruls miuaxlovda da amoitsura.
mitve minda es posti davasrulo da kvelas madloba movuxado, vinc dainteresda da tsaikitxa.
vimedovneb, odnav mainc shegekmnat am mshvenier kundzulze tsarmodgena da mogintad ik kopna.

pativiscemit,
tkveni Bakli.
Kommentare:

 1. egzotikuria! arafers ar gavs tan! baby, shen ra dzaan gamxdari da lamazi xar?! gixdeba indoneziuri autfiti! ;) dzaan cxeloda ara?!

  AntwortenLöschen
  Antworten
  1. Madloba chemo sakvarelo:*
   Mudmivi 31 gradusi iko dgisit da gamit 24, magram haeris dsalian magali tenianoba damglelj iko. Okeanis gareshe, ver gavudslebdit.
   Mar, dges vfikrobdi, dabadebisdge gamomrchatko da mitxari, rom jer ar gqonia, torem ver gadavitan :)

   Löschen

Feel free!